เจ้าหน้าที่

 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 

                     

                                                          นายปรีชา  เรืองเวชวรชัย                      นางมุกดา    ชัยพิพัฒน์

                     

น.ส.ศุภางค์  มณีศรี

 

                      

                                                            น.ส.วรรณี  วัฒนเสริมกิจ                                          นางขนิษฐา  คีตาชีวะ

                                                                  

                     

                                                                นางศยามล  ฆารไสว                                          นายวินัย   พันธุ์พิพัฒน์

 

                                                                               

                                                                                                          น.ส.วิรัตน์  ศรีนวล                                                

 

หน่วยการเรียนการสอน

                               

 

            
                      นายโสภณ   สุวรรณโสภณ

   

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

                                            

             นางสุวรรณา  ทวีวัฒน์                              นางศรีสุดา   อินทร์พรหม

                         

       

           นางกฤติยา  พรรณโคตร

 

   เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย

 

 

       

                                                                                                             นางดรุณี    สัจจาแก้ว

 

                                                                     

                     นางอุบล   พุ่มสุข                                              นางสร้อยสุดา    แก้วประการ

 

                                               

                                                                 นางวาสนา  เซี่ยงลี้                                               น.ส.ปณิตา  เลิศวิริยะนันทกุล

 

                                                                                                         

                                                                                                              น.ส.น้ำอ้อย  อุปริวงศ์

 

เจ้าหน้าที่                 

 

 

                          

                                                              นายทองเปลว  ตามสอน                                                   นายปัญญา  บุตดี

 

                           

               นายชาติชาย  วงศ์ภูมิ                                   น.ส.วัลลภา  วงษ์ทับทิม

 

                          

             นางนพาวัลย์  สนเอี่ยม                                  นางรุ่งทิพย์  คุ้มถิ่นแก้ว

 

                              

                                                                                                         นางอริยาภรณ์  ประคองวงษ์                                          

 

กลับหน้าแรก