งานบริการ

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีฐานะเป็นฝ่ายพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ทำหน้าที่บริการการวินิจฉัยทางศัลยพยาธิวิทยา   และการตรวจศพคนไข้ที่เสียชีวิตใน ร.พ. ฯ มีการดำเนินงานตามแผนและการประเมินผลงานตลอดจนมีการนำเอาผลประเมินมาพัฒนางานบริการอย่างสม่ำเสมอ

งานบริการ   มีดังนี้

1.   การให้บริการศัลยพยาธิวิทยาวินิจฉัย

2.     การให้บริการวินิจฉัยจากชิ้นเนื้อแช่แข็ง  (Frozen  section)

3.     การให้บริการเซลล์วิทยา

4.     การให้บริการย้อมพยาธิพิเศษฮีสโตเคมิสตรี

5.     การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางอิมมูโนฮีสโตเคมิสตรี

6.     การบริการตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน

7.     การให้บริการการปรึกษาทางพยาธิวิทยาวินิจฉัยคลินิก

8.     การให้บริการตรวจศพ

 

กลับหน้าแรก