ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจ

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  สถาบันวิชาการชั้นสูง   ให้การศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาแก่นิสิต  นักศึกษา  และประชาชน  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพยาธิแพทย์  ให้ความเป็นเลิศทางวิชาการ  กอปรด้วยคุณธรรม  เพื่อรับใช้สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ

ภาควิชาพยาธิวิทยา   จักพัฒนา   บุกเบิก  การสอนการวิจัย  และประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดเพื่อการบริการทางพยาธิวิทยาให้แก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  และคงความเป็นเลิศทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

วัตถุประสงค์

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จักมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านพยาธิวิทยา  ในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างถ่องแท้  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และให้มีศัลยภาพในการนำความรู้ไปประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

2. เป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  ผลิตผลงานทางวิชาการ  และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการสาธารณสุขของประเทศไทย

3. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค  ทั้งด้านการวินิจฉัย  การฝึกอบรม  การให้คำปรึกษา  การจัดประชุมวิชาการ  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่ถูกต้อง  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

 

กลับหน้าแรก