ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรม

 

รุ่นที่

พ.ศ.

ชื่อ-นามสกุล

สถานที่ทำงาน

1

2514-17

นพ.สนั่น     รังรักษ์ศิริวร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

2517-20

นพ.ธนภัทร   ไพสุนทรสุข

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

2518-21

นพ.สรรเพชญ  เบญจวงศ์กุลชัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

2520-23

พญ.เสาวณีย์  เย็นฤดี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

2524-27

นพ.พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

2528-31

นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไร

คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี

กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ. ราชวิถี

 

2528-31

พญ.สุมาลี   ศิริอังกูล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2528-31

พญ.เบญจพร ไชยวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

2531-33

นพ.วีระพงศ์  ตระกาลวณิชย์

คณะแพทยศาสตร์  รพ.ศิริราช

กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.กลาง

 

2531-33

พญ.มนชนก  สุวิชาญวรสิน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาธิวิทยา รพ.ยาสูบ

8

2532-35

พญ.ศิริจันทร์  จารุไชยกุล

Philippines

กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ. จังหวัดเชียงราย

9

2534-37

นพ.อานนท์  ไทยเจริญ

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ.สระบุรี

10

2535-38

นพ.นิพนธ์  ประดิษฐผล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ.ราชวิถี

 

2535-38

พญ.วรนุช  ปัญญาวรวุฒิ

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2535-38

พญ.สุรางค์  ตรีรัตนชาติ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2535-38

พญ.สุพินดา  พันเทศ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11

2536-41

นพ.ประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชเวทยา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2536-39

พญ.อัมพร  แจ่มสุวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น

ภาควิชานิติเวช   คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2536-39

พญ.นฤมล  วิเศษโอภาส

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12

2538-41

นพ.สมบูรณ์  คีลาวัฒน์

Cebu Doctor’s College of Medicine  Phillippines

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2538-41

นพ.ชนพ  ช่วงโชติ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2538-41

พญ.พิไลวรรณ   กลีบแก้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

2539-42

นพ.ชวิษฐ์   จันทรานุวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2539-42

นพ.ธรรมธร  อาศนะเสน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2539-42

พญ.วิภาวี   กิตติโกวิท

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2539-42

พญ.จารุวรรณ  นิสากรเสน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จ.ชลบุรี

 

2539-42

พญ.ลลนา  แสนโสภา

 Fatima Collage Phillippines

ฝ่ายพยาธิวิทยา  รพ.จุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย

14

2540-43

พญ.จุลินทร  สำราญ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

 

2540-43

พญ.จุไรอร  มาศมหิศักดิ์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันพยาธิวิทยา  ในบริเวณ  รพ.ราชวิถี

 

2540-43

พญ.สมฤทัย  กาญจนวิเศษศรี

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันพยาธิวิทยา ในบริเวณ รพ.ราชวิถี

15

2541-44

พญ.ณัฐชนก  ประมวล

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รพ.พระปกเกล้า  จันทบุรี  จ.จันทบุรี

16

2541-45

พญ.ดวงเพ็ญ  ถิระบัญชาศักดิ์

มศว.

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 01-821-8762

 

2542-45

นพ.วิเชียร  เชาว์ศรีกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โทร.09-130-2334

 

2542-45

นพ.ศักดิ์ชัย  จิตภักดี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

โทร.01-689-2391, 055-261200

 

2542-45

นพ.ธวัชชัย  สุทธิกุล

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วชิระพยาบาล  กรุงเทพ ฯ

โทร. 01-917-6964

 

กลับหน้าแรก