ประวัติภาควิชาพยาธิวิทยา

 

แผนกพยาธิวิทยาจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2490  โดยได้เปิดภาคเรียนครั้งแรกวันที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2490  เมื่อเริ่มแรกแผนกพยาธิวิทยาเป็นหนึ่งในแผนกที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการสอนวิชาพยาธิวิทยา  วิชาปรสิตวิทยา  วิชาจุลชีววิทยา  วิชาเวชศาสตร์ชันสูตรและวิชานิติเวชวิทยา  อันเป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์จัดอยู่ในวิชาปรีคลินิกร่วมกับวิชาสรีสวิทยาและกายวิภาคศาสตร์

ศ.นพ.เฉลิม  พรมมาส   เป็นผู้รักษาการหัวหน้าแผนกเป็นคนแรกต่อมา    ศ.นพ.ภิรมย์  สุวรรณเตมีย์  เป็นหัวหน้าแผนกจนถึงปี พ.ศ. 2510 ในช่วงระยะเวลาสั้น  ภาระงานการสอนและงานบริการมากขึ้น  จึงได้แยกออกเป็น  5 แผนก คือ

1.                 แผนกพยาธิวิทยา

2.                 แผนกจุลชีววิทยา

3.                 แผนกปรสิตวิทยา

4.                 แผนกเวชศาสตร์ชันสูตร

5.                 แผนกนิติเวชศาสตร์

เมื่อคณะแพทยศาสตร์    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์    โอนเข้าสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงเปลี่ยนชื่อแผนกเป็นภาควิชาพยาธิวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  จนถึงปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา  มีรายนามดังนี้ คือ

1.    ปี พ.ศ. 2510-2522           ได้แก่                       ศ.   นพ. สมศักดิ์          เดชะไกศยะ

2.    ปี พ.ศ. 2522-2527           ได้แก่                       รศ. นพ. ประยูร            สุคนธมาน

3.    ปี พ.ศ. 2527-2531           ได้แก่                       ผศ.นพ. ประสาร          จิมากร

4.    ปี พ.ศ. 2531-2535           ได้แก่                       รศ. นพ. บุญช่วย          วัฒนธรรมรักษ์

5.    ปี พ.ศ. 2535-2537           ได้แก่                       รศ. นพ. ประเสริฐ        สำราญเวทย์

6.    ปี พ.ศ. 2537-2539           ได้แก่                       รศ. นพ. ชูศักดิ์            วิรัชชัย

7.    ปี พ.ศ. 2539-2542           ได้แก่                       รศ. นพ. ชัชวาล           ธรรมาภรณ์พิลาศ

8.    ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       ได้แก่                       รศ. นพ. พงษ์พีระ        สุวรรณกูล

 

กลับหน้าแรก