อาคาร อปร.ชั้น 12-14  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330  โทร. 02-252-8455, 02-256-4581, 02-256-4235

โทรสาร  02-652-4208

Email:  pathology1@md2.md.chula.ac.th