หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

ภาควิชาพยาธิวิทยารับผิดชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับ  3  รายวิชา  คือ

§        รายวิชา พยาธิวิทยาพื้นฐาน  (Basic pathology)             รหัสวิชา 3009210  จำนวน 2  หน่วยกิต (1-2-3)

§        รายวิชา โรคติดเชื้อ 3 (Infection 3)                                  รหัสวิชา 3009310  จำนวน 1  หน่วยกิต (1-0-2)

§        รายวิชา วิทยาโรคมะเร็ง (Oncology)                              รหัสวิชา 3009316  จำนวน 4  หน่วยกิต (2-4-6)

นอกจากนี้ภาควิชาพยาธิวิทยายังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น  6  รายวิชา 

§        รายวิชา การเจริญพันธุ์                                                    รหัสวิชา 3017224

§        รายวิชา พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology)              รหัสวิชา 3013312

§        รายวิชา ภาวะเสื่อมสภาพและโรคชราภาพ                     รหัสวิชา 3010314

§        รายวิชา ประสาทศาสตร์ 1                                               รหัสวิชา 3001310

§        รายวิชา Basic Immunology                                            รหัสวิชา 3004308

§        รายวิชา Human structure & Functions                          รหัสวิชา 3001210

§         

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาพยาธิวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาพยาธิวิทยา  รับผิดชอบในรายวิชาหลัก  จำนวน  14 รายวิชา

§        รายวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน                          รหัสวิชา 3000851

§        รายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์                                รหัสวิชา 3000854

§        การบริหารงานวิชาชีพเวชกรรม                                      รหัสวิชา 3000855

§        รายวิชา หลักการตรวจศพ                                               รหัสวิชา 3009801

§        รายวิชา ปฏิบัติการตรวจศพ 1                                          รหัสวิชา 3009802

§        รายวิชา หลักการศัลยพยาธิวิทยา                                    รหัสวิชา 3009803

§        รายวิชา ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา 1                               รหัสวิชา 3009804

§        รายวิชา พยาธิวิทยา                                                         รหัสวิชา 3009805

§        รายวิชา พยาธิวิทยาอิมมูน                                              รหัสวิชา 3009806

§        รายวิชา สื่อทางพยาธิวิทยา                                              รหัสวิชา 3009807

§        รายวิชา พยาธิวินิจฉัย 1                                                  รหัสวิชา 3009808

§        รายวิชา การประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยา                     รหัสวิชา 3009809

§        ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพยาธิวิทยาสภาพกับทางคลินิก 1    รหัสวิชา  3009831

§        การประชุมร่วมพยาธิรังสีวิทยา                                       รหัสวิชา 3009832

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาพยาธิวิทยารับผิดชอบสอนในรายวิชาบังคับ  จำนวน  18  รายวิชา   และวิชาเลือกอีก  3  รายวิชา

§        รายวิชาสัมมนานิติเวชศาสตร์                                         รหัสวิชา 3006879 

§        รายวิชาเซลล์พยาธิวิทยา                                                 รหัสวิชา 3009833

§        จุลพยาธิวิทยาอิเล็กตรอน                                               รหัสวิชา 3009834

§        ปฏิบัติการตรวจศพ 2                                                       รหัสวิชา 3009835

§        ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา 2                                            รหัสวิชา 3009836

§        พยาธิวิทยาวินิจฉัย 2                                                       รหัสวิชา 3009837

§        ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 1                                          รหัสวิชา 3009838

§        พยาธิวิทยาอิมมูนชั้นสูง                                                 รหัสวิชา 3009840

§        ความสัมพันธ์พยาธิวิทยาและคลินิก 2                            รหัสวิชา 3009841

§        ปฏิบัติการตรวจศพ 3                                                       รหัสวิชา 3009842

§        ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา 3                                            รหัสวิชา 3009843

§        สูตินรีพยาธิวิทยา                                                            รหัสวิชา 3009844

§        ปฏิบัติการเซลล์พยาธิวิทยา 2                                          รหัสวิชา 3009845

§        พยาธิวิทยาวินิจฉัย 3                                                       รหัสวิชา 3009846

§        ความสัมพันธ์พยาธิวิทยาและคลินิก 3                            รหัสวิชา 3009847

§        พยาธิวิทยาสมัยใหม่ 2                                                    รหัสวิชา 3009848

§        โครงการพิเศษ                                                                รหัสวิชา 3009849

         รายวิชาเลือก

§        พยาธิวิทยาโรคทางเดินอาหาร                                        รหัสวิชา 3009872

§        พยาธิวิทยาระบบโลหิต                                                   รหัสวิชา 3009873

§        พยาธิวิทยาโรคผิวหนัง                                                   รหัสวิชา 3009874

§        พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยื้อ                                 รหัสวิชา 3009875

§        พยาธิวิทยาโรคตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน                  รหัสวิชา 3009876

§        ประสาทพยาธิวิทยา                                                        รหัสวิชา 3009877

§        พยาธิวิทยาโรคทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย  รหัสวิชา 3009878

§        พยาธิวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด                             รหัสวิชา  3009879

§        พยาธิวิทยาโรคเต้านม                                                     รหัสวิชา  3009880

§        พยาธิวิทยาโรคของศีรษะและคอ                                    รหัสวิชา  3009881

§        พยาธิวิทยาโรคปอด                                                        รหัสวิชา  3009882

§        พยาธิวิทยาโรคตา                                                            รหัสวิชา  3009883

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขารังสีเทคนิค  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา  รับผิดชอบสอนในรายวิชาบังคับ  จำนวน  1 รายวิชา 

§                                รายวิชาพยาธิวิทยาพื้นฐาน (Basic pathology)               รหัสวิชา 3009201  จำนวน 2 หน่วยกิต

 

นอกจากนี้ ภาควิชาพยาธิวิทยายังมีส่วนร่วมในการสอนวิชาพยาธิวิทยาให้แก่  นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนรังสีเทคนิค   สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   สภากาชาดไทย

 

กลับหน้าแรก